การศึกษาปริญญาตรีสถิติประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชี่ยวชาญด้าน Analytics และการประยุกต์ใช้ Statistics/Machine Learning(ML) และ Data Mining กับ Big Data เพื่อสร้างตัวแบบจำลอง (Model)

Amika Punwatthananukun

From author

No items found.