สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรที่ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กิจกรรมภายในงาน

โดยภายในงานจะมีการบรรยายในหัวข้อน่าสนใจต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้

 • 09:00 - 09:10 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยคุณสุรจิตต์
 • 09:10 - 09:45 กฎหมายอีกกี่ฉบับที่ต้องทำให้สำเร็จในปี 2563 และควรเริ่มอย่างไร ? โดยคุณวันพิชิต
 • 09:45 - 10:30 ความสำคัญและวิธีการสร้างความตระหนักรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับทุกคนในองค์กรแบบสำเร็จ โดยคุณภัทราวุธ
 • 10:30 - 10:45 รับชมภาพบรรยากาศภายในงาน
 • 10:45 - 11:30 การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแนวทางการรับมือเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (iLog PDPA Activity Tracking) โดยคุณวรรณศิริ และคุณกิตตินันท์
 • 11:30 - 12:00 การตรวจจับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดปกติด้วย Machine Learning โดยคุณวันพิชิต และคุณอภิสิทธิ์

Speakers

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องทำ PDPA

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีเวลาและทรัพยากรจำกัดได้เข้าใจระบบนิเวศของการทำ PDPA ให้สำเร็จ

ขณะนี้องค์กรในประเทศไทยได้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการทำปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กรเวลานี้คือ "เวลาที่นับถอยหลัง"

Ragnar Corporation Co, Ltd. บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาในรูปแบบ Startup เพื่อแก้ไขปัญหาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทยและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตอนนี้เราได้ทำการวิจัย

"ปัญหาของการปฏิบัติตาม ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย"

และพบปัญหาหลัก ๆ ดังนี้

 • องค์กรส่วนใหญ่มีทรัพยากรไม่พอ ทั้งบุคคลากร งบประมาณ และเวลา
 • องค์กรยังขาดองค์ความรู้ด้าน PDPA ทำให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด และไม่สามารถเริ่มต้นได้
 • องค์กรส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า PDPA เป็นเรื่องของกระบวนการ (Process) อย่างเดียว
 • บุคคลากรระดับปฏิบัติงานที่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรง
 • หน้าที่รับผิดชอบของ DPO และตัวแทนของแต่ละแผนกยังไม่ถูกกำหนดหรือกำหนดไม่แน่ชัด
 • ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดี ๆ นั้นสูง และมักใช้เวลาในการทำนานไม่ทันตามกำหนด

ข้อมูลดังกล่าวเกิดจากการเก็บรวบรวมโดยการเข้าไปทำ PDPA Consulting ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 15 แห่งตั้งแต่หน่วยงานที่มีบุคคลากรจำนวนไม่ถึงร้อยคน คนจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากกว่าหมื่นคนโดยใช้ PDPA Methodology 1.0 ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น Framework หลักในการดำเนินงานจะมีทั้งหมด 12 ขั้นตอนดังนี้

PDPA Methodology 1.0 เนื้องานส่วนใหญ่จะเป็นงาน Service Consulting ทั้งในด้าน IT Consulting และ Legal Consulting ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่นานประมาณ 3 - 6 เดือนต่อโครงการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากผลที่ได้มาจาก PDPA Methodology 1.0 นั้นยังมีความคล้ายคลึงกับการให้บริการที่มีอยู่แล้วในตลาด ซึ่งยังคงก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องดังนี้

 • องค์ความรู้ยังติดอยู่ที่ "คน" แทนที่จะติดอยู่กับ "องค์กร" ทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการลาออก
 • การอบรมอย่างเดียวไม่สามารถปิดช่องว่างในการสื่อสารบุคลากรระดับปฏิบัติการได้สำเร็จ
 • กระบวนการในการทำซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้องค์กรต้องพึ่งพาผู้ให้บริการอยู่เรื่อย ๆ
 • ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการการวางผังข้อมูล, การบริหารจัดการหนังสือยินยอม และอีกมา

จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้เราเข้าใจว่า

"ปัญหาของการปฏิบัติตาม พ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย จะต้องแก้ด้วยระบบนิเวศไม่ใช่แค่บริการที่ปรึกษา"

นั่นหมายถึงว่าคุณไม่สามารถสำเร็จ PDPA ด้วยการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งใด แต่คุณต้องทำให้สำเร็จครอบคลุมทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้าน บุคลากร (People), กระบวนการความรู้ (Process) และ เทคโนโลยี (Technology)

เราพบว่าทั้งสามส่วนนี้สามารถแยกกันทำได้ หรือจะทำเป็นคู่กันก็ได้ แต่จะดีที่สุดหากได้ทำร่วมกัน เพราะหากคน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเอง เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญไปก็จะต้องศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์กันใหม่ เช่นทรัพยากรมนุษย์ หากใช้งานโดด ๆ ก็คงทำงานด้วยความเร็วเท่าเดิม และเมื่อเจอปัญหาก็อาจแก้ไม่ได้หากไม่มีความรู้

แต่หากมีการใช้งานทั้งสองสิ่งร่วมกันความเร็วจะเพิ่มมากขึ้น หากทรัพยากรมนุษย์มีความรู้และกระบวนการ งานจะดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น และหากมนุษย์มีเทคโนโลยีช่วย ความรวดเร็วในการดำเนินงานก็จะมากขึ้นไปด้วยนั่นเอง

 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในเรื่องนี้ รอรับชม live ทาง Facebook ได้ผ่าน https://www.facebook.com/ragnarcorp/ และ https://www.facebook.com/techtalkthai ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:15 น.

 

ดังนั้นการใช้ทุกอย่างเข้ารวมกันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเร็วที่สุด นี่จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบนิเวศ Ragnar's PDPA Ecosystem ซึ่งประกอบด้วย...

PDPAMethodology2.0(พีดีพีเอ เมธอโดโลจี ทูพ้อยต์โอ)

Framework ที่ออกแบบมาให้ลดระยะเวลาในการทำ PDPA ขององค์กรได้ถึง 300% โดยควบรวมกระบวนการที่ทำพร้อมกันได้รวมทั้งยังประหยัดงบประมาณมากกว่าตลาดถึง 40%

t-reg (ทีเร็ก)

Thailand Regulatory Platform แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย เราสร้าง t-reg ขึ้นมาเพราะความเบื่อในการใช้งาน Solution แบบเดิมที่มีอยู่แล้วยังเจอปัญหาซ้ำซาก และเราเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจกฎหมายไทยได้ดีไปกว่าคนไทย

iLog PDPA (ไอล็อก พีดีพีเอ)

Intelligent Log for PDPA

เราพัฒนาระบบ Big Data Log Analytics ของเราให้ตอบโจทย์การทำ Data Breach Activity Tracking & Notificationจากที่ DPO ไม่สามารถมองเห็นกลายเป็น มองเห็นกิจกรรมการใช้ข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจตอบสนองกับเหตุการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

P-CAP (พีแค็ป)

Privacy - Cybersecurity Awareness Platform

เราสร้าง P-CAP ขึ้นมาเพราะความสำเร็จของโครงการปลูกจิตสำนึกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลขึ้นอยู่กับ "คน" และความรู้เท่านั้นที่จะทำให้องค์กรในประเทศของเราปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง ถูกต้อง - รวดเร็ว - ประหยัดเวลา

ใครควรเข้างานสัมมนาออนไลน์นี้ ?

 • องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • IT Consulting, Legal Consulting firm
 • System Integrator, Value Added Reseller
 • IT Director, IT Manager, DPO

ทั้งหมดนี้อยู่ภายใน live webinar ของเราผ่าน https://www.facebook.com/ragnarcorp/ และ https://www.facebook.com/techtalkthai ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:15 น.

เพื่อให้คุณเปลี่ยนจากความไม่รู้ สู่ความรู้ และเปลี่ยนความรู้ สู่ความเข้าใจที่แท้จริง

"คลิ๊กที่การ์ดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"

Related products

Pakawadee Chanhom

เลี้ยงแมวที่คล้ายสุนัข / Introvert / เรียนจบจากศิลปศาสตร์ มธ. เอกภาษาไทย / รักภาษาไทย / สะกดคำ สระ และวรรณยุกต์ตามราชบัณฑิตยสถาน / แต่ชอบใช้ภาษาวิบัติ

Similar tags

Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Hadoop และ MapReduce)

ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มักมีการใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบ Hadoop ในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook หรือ eBay

Read more...
Pakawadee Chanhom

สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรที่ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีเวลาและทรัพยากรจำกัดในการทำ

Read more...
Purichaya Narongpan

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร !! สาระน่ารู้

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร เมื่อไม่นานมานี้เรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต

Read more...