สรุป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) Update เกณฑ์การจัดเก็บ Log (Update สิงหาคม 2564)

จากประกาศเดิมเรื่อง หลักเกณฑ์เดิมที่ประกาศ 2550 ปัจจุบันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ Update หลักเกณฑ์การจัดเก็บ Log 2564 โดยเนื้อหาที่เพิ่มมีดังนี้

summary log file store standard

การเก็บข้อมูล Log ต้องมีความปลอดภัย

  • หากเก็บในสื่อ (Media) หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และ ระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้
  • มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทำ Data Archiving หรือทำ Data Hashing เป็นต้น
  • จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามประกาศเดิม) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การส่งมอบข้อมูลน้ัน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
  • ในการเก็บข้อมูล Log น้ัน ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง (Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือ Wi-Fi Hotspot เป็นต้น

Log ต้องมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้ให้บริการต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) ให้ตรง กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (Clock Synchronization) และมาตรฐานการเก็บรักษา Log ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล : ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูล Log ตามกำหนดระยะเวลา กรณีทั่วไป ให้ ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล Log ไว้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

แต่ถ้าคุณยังมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับ Log และการ Comply ให้ Log สามารถผ่านกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หรือคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับเพิ่มเติม เรามีทีมงานที่พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาและให้บริการคุณ ที่เว็บไซต์ https://ilog.ai

Related products

Pakawadee Chanhom

Introvert / ศิลปศาสตร์ มธ. เอกภาษาไทย / รักภาษาไทย / สะกดทุกอย่างตามราชบัณฑิตยสถาน แต่ชอบใช้ภาษาวิบัติ

Similar tags

Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Spark)

Spark คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้งานกับบิ๊กดาต้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่ายและยังเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้

Read more...
Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Hadoop และ MapReduce)

ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มักมีการใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบ Hadoop ในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook หรือ eBay

Read more...
Pakawadee Chanhom

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Read more...