#V-insight

Pakawadee Chanhom
October 8, 2020

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Patchanon Wongtangton
October 27, 2020

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

ผลสำรวจจาก IBM Ransomware ระบาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ในสมัยก่อนหากโจรต้องการเงินทีละมาก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะไปปล้นธนาคาร หรือจับบุคคลสำคัญไปเรียกค่าไถ่ หากปล้น หรือเรียกค่าไถ่ได้สำเร็จ ก็จะทำให้ธนาคาร

← Home