#V-insight

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Read more...

ผลสำรวจจาก IBM Ransomware ระบาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ในสมัยก่อนหากโจรต้องการเงินทีละมาก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะไปปล้นธนาคาร หรือจับบุคคลสำคัญไปเรียกค่าไถ่ หากปล้น หรือเรียกค่าไถ่ได้สำเร็จ ก็จะทำให้ธนาคาร

Read more...