#Dmarco

Pakawadee Chanhom
October 8, 2020

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Pakawadee Chanhom
October 8, 2020

สร้าง Awareness ให้คนในองค์กรแบบ "มีประสิทธิภาพ" จริง ๆ ต้องทำยังไง ?

บางทีการหันมามองด้านการ Training ด้าน Cybersecurity Awareness ก็สำคัญเหมือนกัน แต่การอบรมแบบไหนที่จะได้ผลจริง ๆ อย่างที่องค์กรต้องการ

← Home